Långvik

Långvik är ett gammalt torpställe till vilket också hörde fiskevattnen kring Långviksskär öster om Nämdö. Jordbruket var ganska oansenligt, fiske och jakt var viktigare för skärgårdsbornas försörjning. Hagmarken i Långvik som idag hyser många betesgynnade växter, var förr åker som plöjdes ända upp i Lillträsket som nu är igenvuxet utanför stängslet längst söderut i hagen.